Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Green Mobility Group BV.

Green Mobility Group BV met ondernemingsnummer 0747 693 123 en gevestigd in Abdijlaan 12, 8460 Oudenburg.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Vervoersmiddelen door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Vervoersmiddelen die door Koper gekocht zijn van Green Mobility Goupr BV.
5. Vervoersmiddelen of Vervoersmiddel : De zaken die door Green Mobility Group BV worden aangeboden, te weten diverse elektrisch aangedreven Vervoersmiddelen, waaronder begrepen elektrische Vervoersmiddelen voor stadsdistributie.
6. Verkoper: De aanbieder van Vervoersmiddelen aan Koper, hierna: Green Mobility Group BV

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Green Mobility Group BV en iedere Overeenkomst tussen Green Mobility Group BV en een Koper en op elk Vervoersmiddel dat door Green Mobility Group BV wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Green Mobility Group BV aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Green Mobility Group BV zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Green Mobility Group BV is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Green Mobility Group BV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Green Mobility Group BV gedane Aanbod is vrijblijvend. Green Mobility Group BV is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Green Mobility Group BV het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Green Mobility Group BV gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Vervoersmiddel met bijbehorende prijzen, waaronder tevens begrepen eventuele afleveringskosten van het Vervoersmiddel, leveringsdatum en garanties. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Green Mobility Group BV niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Green Mobility Group BV kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Vervoersmiddel.
4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Green Mobility Group BV zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Green Mobility Group BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod c.q. Overeenkomst van Green Mobility Group BV heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Green Mobility Group BV te retourneren.
2. Een Aanbod kan door Green Mobility Group BV gedaan worden via de website, schriftelijk, of in de verkoopruimte van Green Mobility Group BV.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Green Mobility Group BV daaraan niet gebonden.
4. Green Mobility Group BV is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Green Mobility Group BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Green Mobility Group BV het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Green Mobility Group BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Green Mobility Group BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Green Mobility Group BV zijn verstrekt, heeft Green Mobility Group BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Green Mobility Group BV niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Green Mobility Group BV, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
5. Green Mobility Group BV kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
6. Green Mobility Group BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Green Mobility Group BV is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Green Mobility Group BV bekend was.
7. Koper vrijwaart Green Mobility Group BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 6 Proefrit

1. Indien overeengekomen kan Koper een proefrit maken in een door hem uitgekozen Vervoersmiddel.
2. Koper is verplicht het desbetreffende Vervoersmiddel uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het Vervoersmiddel om te gaan.
3. Het Vervoersmiddel wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Koper is verantwoordelijk voor de contractuele vrijstelling zoals beschreven in het proefritcontract in het geval van schade in fout die aan het Vervoersmiddel ontstaat gedurende de proefrit.
4. Het is Koper verboden om het Vervoersmiddel, welke over een handelaarskenteken beschikt, te parkeren op de openbare weg en/of op een parkeerplaats.

Artikel 7 Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Green Mobility Group BV of er door andere omstandigheden buiten de macht van Green Mobility Group BV enige vertraging ontstaat, heeft Green Mobility Group BV recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Green Mobility Group BV schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
2. Koper is verplicht het Vervoersmiddel of de Vervoersmiddelen af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Green Mobility Group BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien partijen overeen zijn gekomen dat de Vervoersmiddelen door Green Mobility Group BV of een door Green Mobility Group BV ingeschakelde derde worden geleverd , is Green Mobility Group BV gerechtigd eventuele leveringskosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Green Mobility Group BV gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Green Mobility Group BV ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Green Mobility Group BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten België gelden langere leveringstermijnen.
7. Green Mobility Group BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Green Mobility Group BV is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Green Mobility Group BV behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 Onderzoek, reclamaties
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en of de Vervoersmiddelen voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Vervoersmiddel gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Vervoersmiddel conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Green Mobility Group BV erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Vervoersmiddel door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Green Mobility Group BV te worden gemeld op info@green-ranges.eu. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Vervoersmiddel door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Vervoersmiddel.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper een Vervoersmiddel wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Mobility Group BV op de wijze zoals door Green Mobility Group BV aangegeven.
5. Green Mobility Group BV is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Vervoersmiddelen voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het desbetreffende Vervoersmiddel duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

Artikel 9 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Vervoersmiddelen niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Green Mobility Group BV. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Green Mobility Group BV een andere betalingstermijn overeenkomen.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Green Mobility Group BV op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Green Mobility Group BV heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Green Mobility Group BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Green Mobility Group BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim.
7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Green Mobility Group BV zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).
8. Indien Green Mobility Group BV meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Green Mobility Group BV geleverde zaken, blijven eigendom van Green Mobility Group BV totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Green Mobility Group BV gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Green Mobility Group BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. Voor het geval dat Green Mobility Group BV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Green Mobility Group BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Green Mobility Group BV zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Green Mobility Group BV heeft het recht om de door Koper aangekochte Vervoersmiddel(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Green Mobility Group BV. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Green Mobility Group BV zich inspannen om de aangekochte Vervoersmiddelen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Vervoersmiddelen komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Green Mobility Group BV worden vergoed door Koper.

Artikel 12 Garantie
1. Green Mobility Group BV staat er voor in dat het Vervoersmiddel voldoet aan de Overeenkomst en/of de in het Aanbod vermelde specificaties. Koper heeft een zelfstandige verplichting om voor het kopen van het Vervoersmiddel te onderzoeken of deze beantwoordt aan de Overeenkomst.
2. Voordat het Vervoersmiddel aan Koper wordt overgedragen, maakt Green Mobility Group BV na controle in het kilometertellerstandregister een vermelding van de op dat moment aangegeven kilometerstand van het Vervoermiddel op de Overeenkomst. Green Mobility Group BV staat er voor in dat de op de Overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij hij expliciet vermeldt dat deze ‘onlogisch’ is en Koper met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De kilometerstand op het moment van aflevering kan afwijken van die genoemd in de uitingen van Green Mobility Group BV. Green Mobility Group BV staat niet ervoor in dat de op de Overeenkomst of elders door haar vermelde kilometerstand juist is.
3. Op eventueel los geleverde (gebruikte) onderdelen, alsmede audio- en telecommunicatieapparatuur, ramen en banden wordt geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Defecten die zijn ontstaan buiten de EER, Europese Economische Ruimte, vallen niet onder de garantie op gebruikte Vervoersmiddelen, tenzij Koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden (bijv. brandstof van mindere kwaliteit of minder goede wegen).
4. Indien het Vervoersmiddel niet voldoen aan deze garanties, zal Green Mobility Group BV het Vervoersmiddel binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van Green Mobility Group BV, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Green Mobility Group BV te retourneren en de eigendom aan Green Mobility Group BV te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Green Mobility Group BV, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Green Mobility Group BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Green Mobility Group BV bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Green Mobility Group BV gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Green Mobility Group BV bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Green Mobility Group BV op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Green Mobility Group BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Green Mobility Group BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Green Mobility Group BV leidt tot aansprakelijkheid van Green Mobility Group BV jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Green Mobility Group BV in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Green Mobility Group BV is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
2. Green Mobility Group BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Vervoersmiddelen is uitgesloten.
3. Green Mobility Group BV is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Vervoersmiddel. Alle schade aan Vervoersmiddelen ten gevolge van het gebruik ervanis uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Green Mobility Group BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Green Mobility Group BV is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Green Mobility Group BV staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Green Mobility Group BV verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Green Mobility Group BV vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Green Mobility Group BV binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht
1. Green Mobility Group BV is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Green Mobility Group BV, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Green Mobility Group BV zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Green Mobility Group BV en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Green Mobility Group BV buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Green Mobility Group BV heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Green Mobility Group BV haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo ver Green Mobility Group BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Green Mobility Group BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Vervoersmiddelen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken de verkoopruimte van Green Mobility Group BV verlaten. Mits anders overeengekomen, door bijvoorbeeld een afgesproken levering ter plaatse door Green Mobility Group BV zelf.

Artikel 17 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Green Mobility Group BV gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Green Mobility Group BV de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Green Mobility Group BV op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18 Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de Vervoersmiddelen van Green Mobility Group BV en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@greenmobilitygroup.be met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Green Mobility Group BV de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Green Mobility Group BV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Green Mobility Group BV en Koper is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Green Mobility Group BV heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Green Mobility Group BV en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Oostende tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Oudenburg, 15 juni 2020

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Laatste nieuws

Search